توضیحات

عروسک تک شاخ قلبی جوری ساخته شده است که کودک به راحتی میتواند داخل دهانش کند زیرا الیافی که داخل عروسک به کار رفته ضد حساسیت وقابل شست وشو میباشد
وبعد از شست وشو به هیچ وجه شکل عروسک تغییر نمیکند